نقش باکتریها در بیماریهای کبدی پرندگان

هر دو نوع باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي مي توانند باعث ايجاد بيماري كبدي شوند؛ اين بيماري هاي كبدي عموما به صورت ثانويه در اثر سپتي سمي يا انتريت ها به وجود مي ايند. باكتري هايي كه به طور شايع از كبد جدا شده اند شامل سالمونلا، اشرشياكلي،سودوموناس،يرسينيا و كمپيدوباكتر هستند. كبد درگير معمولا متورم است و در سرتاسر پارانشيم ان كانون هاي خاكستري-سفيد رنگ، قابل مشاهده هستند. به طور معمول مناطق نكروزه چند كانوني هپاتوسيت ها همراه با واكنش هاي التهابي هتروفيليك در كبد هاي مبتلا قابل مشاهده است.باكتري ها عموما در ماكروفاژ ها و سلول هاي كوپفر ديده مي شوند. علاوه بر اين،اندوتوكسين ناشي از انتريت باكتريايي مي تواند وارد جريان خون پرتال شده و هپاتوسيت هاي اطراف ناحيه پرتال را تخريب كند

ريكتزيا:

اجيپتيانلا پولورم در بسياري از گونه هاي پرندگان خصوصا در مناطق مديترانه اي موجب هپاتيت مي شود. در اين حالت گنجيدگي هاي داخل اريتروسيتي بز رنگ اميزي گيمسا قابل مشاهده است

نئوپلاستيك:

اگرچه نئوپلازي متاستاتيك مي تواند رخ دهد ولي اكثر نئوپلازي هاي كبدي معمولا به صورت اوليه ايجاد مي شوند. تومور هاي مجاوي صفراوي شايع تر از تومور هاي سلول هاي كبدي مي باشد. در طوطي سانان زين تومور ها ممكن است با

نقش ویروسها در بیماریهای کبدی پرندگان

هرپس ويروس تقريبا از تمام گونه هاي پرندگان جدا شده است. سروتيپ هاي درگير شامل ويروس بيماري پاچكو ، هرپس ويروس پنگوئن، هرپس ويروس جغد، هرپس ويروس شاهين، هرپس ويروس مرغ ماهي خوار بزرگ، هرپس ويروس لك لك، هرپس ويروس بلدرچين و هرپس ويروس فنچ مي باشد. گرچه ساير سويه هاي هرپس ويروس مشخصا كبد را مورد تهاجم قرار نمي دهند ولي ممكن است درجاتي از تخريب كبدي را به همراه داشته باشند. كبد درگير،بزرگ و داراي لكه هاي متعدد زرد-خاكستري و لكه هاي خون ريزي است.در هيستولوژي ان نكروز حاد به همراه التهاب،اشكال سلولي سينسيشيال و گنجيدگي هاي داخل هسته اي مشاهده مي شود

پلي يوما ويروس

مي تواند طيفي از پرندگان را درگير كند ولي در ابتدا از طوطي سانان و فنچ ها جدا شده است. كبد درگير بزرگ و شكننده مي شود؛ به گونه اي كه ميزان شكنندگي در گونه هاي مختلف ان متفاوت مي باشد. همچنين نكروز هاي چند كانوني يا بين منطقه اي به همراه خون ريزي بن وجود مي ايد كه مشخصه ان گنجيدگي هايي در سلول هاي كوپفر است.

ادنو ويروس

به ندرت موجب ايجاد بيماري باليني مي شود مگر انكه ساير عوامل تضعيف كننده ايمني در ان دخيل باشند. بسياري از گونه هاي پرندگان از جمله طوطي سانان، طيور صنعتي،كبوتر ها ،شترمرغ ها به اين ويروس الوده مي شوند. كبد درگير، رنگ پريده شده و نواحي به رنگ زرد-خاكستري به طور پراكنده در ان ديده مي شود. نكروز و خون ريزي چند كانوني، كلاژنيت غير چركي و گنجيدگي هاي داخل هسته اي بازوفيليك بزرگ در هپاتوسيت ها قابل مشاهده است

پاراميكسوويروس

در موارد انفرادي موجب هپاتومگالي مي شود، ولي اثرات اوليه ان عصبي،گوارشي و تنفسي است.از نظر هيستولوژي ، در پيرامون ناحيه پورت نفوذ لنفوپلاسموسيتيك ديده مي شود. بعضي مواقع سيركوويروس در پرندگان جوان به شكل بيماري حاد ديده شده است. ممكن است نكروز خفيف و واكنش هاي التهابي لنفوهيستوسيتيك در ناحيه پورت اين پرندگان جوان و بعضي پرندگان بالغ كه پرريزي شديد دارند، ديده شود. همچنين گنجيدگي هايي نيز در داخل سلول هاي كوپفر قابل مشاهده است.

رئوويروس

از طوطي سانان، طيور صنعتي ، غازسانان،پرندگان شكاري، كبوترها و ماكيان جدا شده است.كبد درگير بزرگ شده و داراي كانون هاي پراكنده اي به رنگ خاكستري-سفيد ويا زرد است. از لحاظ هيستولوژي ، نكروز سلول هاي كبدي به همراه التهاب خفيف قابل مشاهده است. هپادنا ويروس عامل بيماري هپاتيت ويروسي اردك مي باشد و منجر به نكروز كبدي و التهاب فضاي پيرامون پورت مي شود. توگا ويروس (انسفاليت شرقي اسب) در بسياري از گونه هاي پرندگان موجب بزرگي كبد به همراه مناطقي از نكروز مي شود

قارچها

عفونت هاي قارچي كه كبد را درگير مي كنند معمولافرصت طلب بوده و از ساير نواحي داخلي بدن منتشر مي شوند. درگيري نواحي اطراف كيسه هاي هوايي با اسپرژيلوس مي تواند منجر به تهاجم موضعي اسپرژيلوس به كبد و نكروز كبدي شود.

كلاميدوفيلا

كلاميدوفيلا پسيتاسي يك باكتري درون سلولي اجباري است كه در تمامي گونه هاي پرندگان عامل شايع بيماري كبدي مي باشد. كبد درگير بزرگ و رنگ پريده مي شود و ممكن است كانون هاي خاكستري-زرد رنگ نكروز در ان قابب مشاهده باشد. همچنين نكروز هاي چند كانوني نا متمركز به همراه واكنش هاي التهابي تك هسته اي در كبد هاي مبتلا ديده مي شود، ارگانيزم ها ممكن است در ماكروفاژها و هپاتوسيت ها قابل رويت باشند

مايكوباكتري:

شكل اوليه عفونت مايكوباكتريايي پرندگان، عفونت گوارشي به همراه برجستگي هاي تكمه مانند پنيري در سطح مخاط روده و كبد است. از نظر هيستولوژي ، زخم هاي اوليه در ابتدا شامل هتروفيل ها و ماكروفاژ ها به همراه تعداد كمي باكتري هستند. با پيشرفت زخم ماكروفاژ هاي اپي تلوئيد بزرگ واكوئله حاوي مايكوباكتري، ظاهر مي شوند. اين ماكروفاژ ها با رنگ اميزي اسيد فست به راحتي قابل ملاحظه هستند

Rate this post
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرها