رادیوگرافی کلیه و مجاری ادراری

چگونگی رادیوگرافی کلیه و مجاری ادراری و موارد استفاده آن

رادیوگراف های کلیه و مجاری ادراری کلیه ها در فضای خارج صفاقی قرار دارند و باچربی احاطه شده اند. رادیوگرافی برای شناسایی تغییرات در اندازه، شکل واپسیته کلیه ها و تشخیص بیماری های نواحی خارج صفاقی مفید هستند. سنگهای رادیواوپک کلیه و سنگ های میزنای نیز در گراف ساده تشخیص داده می شوند. در موارد شک به انسداد مجاری ادراری همیشه باید رادیوگرافی انجام گیرد چرا که تشخیص سنگ های میزنای به آسانی توسط سونوگرافی صورت نمی گیرد. اگر سابقه ضربه به شکم یا لگن همراه با درگیری دستگاه ادراری و یا اگر یک توده در ناحیه پشتی شکمی وجود دارد، رادیوگرافی ساده باید همیشه تهیه شود. . از رادیوگراف های ساده شکم در سگ ها دیده می شود ٪05کلیه ها به طور واضح در حدود کلیه سگ سانان بیضی شکل است . کلیه چپ در اغلب موارد به طور کامل توسط چربی مشخص می شود، در حالی که در بسیاری از سگ ها فقط انتهای خلفی کلیه راست دیده می شود. قطب قدامی کلیه راست اغلب به طور واضحی قابل مشاهده نیست که علت آن پوشیده شدن آن توسط لوب دمی کبد می باشد. کلیه راست معمولا در سطح دنده سیزدهم قرار گرفته است. قرار گرفته است. کلیه چپ معمولا 3 تا 1کلیه چپ است خلفی تر است و در سطح مهره های کمری متحرک تر از کلیه راست است و در حیوانات دارای میزان زیاد چربی خارج صفاقی در نواحی شکمی تر قرار می گیرد. در نمای پشتی شکمی کلیه راست اغلب توسط کبد و سایر ارگان های شکمی سوپرایمپوز می شود، در حالی که کلیه چپ به طور معمول در خلف فوندوس معده و ناحیه خلفی- میانی به انتهای فوقانی طحال قابل مشاهده است. کلیه ها معمولا در رادیوگرافی ساده شکم گربه دیده می شوند؛ کلیه گربه سانان گرد یا بیضی شکل است و ین مهرها های ( قرار گرفته است ( و 1کمری L در رادیوگراف های جانبی، قطب خلفی کلیه راست ممکن است با قطب قدامی کلیه چپ هم همپوشانی داشته باشد.این حالت ممکن است تصورغلطی از وجود یک کلیه کوچک گرد یک یا توده خارج صفاقی ایجاد کند.(( زمانی که کلیه ها علت اصلی رادیوگرافی ساده از شکم هستند، وضوح آنها با آماده سازی کافی حیوان 1 ساعت قبل قطع شده باشند، و تنقیه با سالین باید حدود 11افزایش می یابد. مواد غذایی می بایست از ساعت قبل از تهیه گراف انجام شود. مایع تنقیه باید دمایی کمتر از درجه حرارت بدن داشته باشد تا تجمع گاز در روده ها کاهش یابد. مصرف آب مجاز است. رادیوگراف جانبی خوابیده به راست و چپ و راست همراه با رادیوگرافی شکمی-پشتی باید تهیه شوند. در گربه سانان عدم مشاهده کلیه ها در گراف ساده، به معنی نیاز به بررسی های بیشتر شکم می باشد

روشهای رادیوگرافی

روش اول روش اول: تزریق آهسته با حجم بالا دکستروز سالین

رادیوگرافی روش اول: تزریق آهسته با حجم بالا دکستروز سالین ٪0 میلی گرم ید در هر کیلوگرم وزن بدن) ،با حجم برابری از محلول 1155 مواد حاجب( دقیقه ای داخل ورید 10 تا15 گرم ید تجاوز کند .این دوز طی یک دوره ی 30 مخلوط میشود .دوز نباید از تزریق میشود .رادیوگراف های جانبی و شکمی-پشتی پس از تزریق انجام شده و یک وسیله ی فشرده سازی به کار گرفته میشود. دقیقه انجام می شوند و سپس اگر عملکرد کلیه بطور طبیعی ظاهر شود،15رادیوگراف های بیشتر بعد از باند فشرده سازی آزاد میشود. زمان انتقال مواد حاجب ممکن است متفاوت باشد. انتهای میزنای ها در نماهای مورب بعد از حذف فشرده سازی، نمایان می شوند. این روش برای نمایش دادن میزنای نا به جا ترجیح داده می شود. این روش همچنین در موارد نارسایی کلیوی مفید می باشد.میزنای ها نسبت به روش های دیگر برای مدت طولانی تری قابل مشاهده هستند.

روش دوم تزریق سریع با حجم کم

تزریق سریع با حجم کم اگر این یک روش انتخابی است، بیمار باید با دقت آماده شود، از جمله انجام تنقیه. اگر روش اضطراری است که برای آن هیچ آمادگی برای انجام این کار وجود ندارد، احتمال وجود دانسیته هایی از مدفوع در گراف باید در ذهن نگه داشته شود. آرام بخش عمیق یا بیهوشی عمومی( ترجیحاً) باید استفاده شود. یک رادیوگرافی ساده ی شکمی-پشتی باید برای بررسی کیفیت و همپنین برای رد حضور تغییرات پاتولوژیک آشکار که انجام یوروگرفی را غیر ضروری می کنند، انجام شود. بعد از اینکه حیوان روی کاست قرار گرفت یک دوز ماده کنتراست ید دار محلول در آب به سرعت به یک میلی گرم ید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است(حداکثر ٠05ورید محیطی ، تزریق شود. دوز توصیه شده ( گرم ید30دوز . 15 دقیقه، 0 سپس رادیوگرافی های شکمی-پشتی بلافاصله با بیشترین سرعت ممکن تهیه شده ومجددا در . دقیقه بعد از تزریق انجام شود35 دقیقه و 10دقیقه ، زمان انتقال مواد کنتراست ممکن است متفاوت باشد. 35رادیوگرافی های بعدی ممکن است در صورت لزوم انجام شوند. رادیوگراف های مورب با تقریبا یک شیب درجه ای شکمی-پشتی برای مشخص نمودن انتهای میزنای ضروری هستند. یک میزنای راست را نشان میدهد و یکleft ventral-right dorsal oblique view right .میزنای چپ را نشان میدهدventral-left dorsal oblique view یک وسیله فشرده سازی ممکن است برای بهبود اپسیته میزنای در عقب شکم اعمال شود. اگر انسداد مسیر خروجی از مثانه وجود دارد به دلیل پارگی نباید از این وسیله استفاده شود.
میلی گرم ید در هر کیلوگرم وزن بدن 410وسیله فشرده سازی باید قبل از تزریق اعمال شود. دوز به کاهش می یابد. به دلیل اینکه فشرده سازی ممکن است باعث اعوجاج میزنای شود، توصیه می شود که رادیوگرافی های بعدی فوراً پس از حذف فشرده سازی انجام شود.

5/5 - (1 امتیاز)
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرها