جراحی گوش در دام کوچک
آناتومی گوش:
گوش در دام کوچک از سه قسمت گوش خارجی،میانی و داخلی تشکیل شده است.
گوش خارجی شامل لاله ی گوش،سوراخ خروجی شنوایی و کانال افقی و عمودی گوش است.
لاله ی گوش قسمت افراشته و قیفی شکل گوش خارجی است که دارای یک سطح مقعر در داخل و یک سطح محدب در خارج است و از موهای بسیار نازکی پوشیده شده است.لاله ی گوش از غضروف های مارپیچی در دور تا دور،غضروف اسکافا در مرکز،و غضروف های تراگاس،آنتی تراگاس و آنتی هلیکس در پایه ی گوش و در اطراف سوراخ خروجی شنوایی تشکیل شده است.
مجرای شنوایی خارجی که حد فاصل بین گوش خارجی و میانی است کشیده شده است.
گوش میانی،گوش خارجی را از سیستم وستیبولوکوکلئار گوش داخلی جدا می نماید که از فضای تیمپانیک،پرده ی صماخ،لوله ی شنوایی و سه استخوانچه
تشکیل شده است.این سه استخوانچه که در فضای تیمپانیک قرار دارند،پرده صماخ را به گوش داخلی متصل می نمایند.گوش میانی از طریق شیپور استاش به مجرای بینیـ حلقی نیز راه دارد.
فیزیولوژی گوش:
سیستم شنوایی را سه بخش گوش خارجی میانی و داخلی تشکیل می دهد،طوری که نه تنها نقش اصلی را در شنوایی بر عهده دارد بلکه کمک بزرگی در حفظ تعادل بدن می نماید.
بیماری های گوش که نیاز به مداخله ی جراحی دارند
هماتوم گوش(Aural hematoma)
پارگی های لاله ی گوش(Aural lacerations)
عفونت گوش خارجی(Otitis externa)
برداشت قسمت جانبی کانال گوش
(Zepp procedure)
Lateral ear resection
برداشت کانال عمومی گوش
(Ventral ear canal ablation)
برداشت کل کانال افقی و عمودی گوش
Total ear canal ablation(TECA)
عفونت گوش میانی(Otitis Media)
نئوپلاسم های گوش (Aural.neoplasms)

 

جراحی گوش در دام کوچک
آناتومی گوش:
گوش در دام کوچک از سه قسمت گوش خارجی،میانی و داخلی تشکیل شده است.
گوش خارجی شامل لاله ی گوش،سوراخ خروجی شنوایی و کانال افقی و عمودی گوش است.
لاله ی گوش قسمت افراشته و قیفی شکل گوش خارجی است که دارای یک سطح مقعر در داخل و یک سطح محدب در خارج است و از موهای بسیار نازکی پوشیده شده است.لاله ی گوش از غضروف های مارپیچی در دور تا دور،غضروف اسکافا در مرکز،و غضروف های تراگاس،آنتی تراگاس و آنتی هلیکس در پایه ی گوش و در اطراف سوراخ خروجی شنوایی تشکیل شده است.
مجرای شنوایی خارجی که حد فاصل بین گوش خارجی و میانی است کشیده شده است.
گوش میانی،گوش خارجی را از سیستم وستیبولوکوکلئار گوش داخلی جدا می نماید که از فضای تیمپانیک،پرده ی صماخ،لوله ی شنوایی و سه استخوانچه
تشکیل شده است.این سه استخوانچه که در فضای تیمپانیک قرار دارند،پرده صماخ را به گوش داخلی متصل می نمایند.گوش میانی از طریق شیپور استاش به مجرای بینیـ حلقی نیز راه دارد.
فیزیولوژی گوش:
سیستم شنوایی را سه بخش گوش خارجی میانی و داخلی تشکیل می دهد،طوری که نه تنها نقش اصلی را در شنوایی بر عهده دارد بلکه کمک بزرگی در حفظ تعادل بدن می نماید.
بیماری های گوش که نیاز به مداخله ی جراحی دارند
هماتوم گوش(Aural hematoma)
پارگی های لاله ی گوش(Aural lacerations)
عفونت گوش خارجی(Otitis externa)
برداشت قسمت جانبی کانال گوش
(Zepp procedure)
Lateral ear resection
برداشت کانال عمومی گوش
(Ventral ear canal ablation)
برداشت کل کانال افقی و عمودی گوش
Total ear canal ablation(TECA)
عفونت گوش میانی(Otitis Media)
نئوپلاسم های گوش (Aural.neoplasms)

5/5 - (1 امتیاز)
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرها